5x UHF Stubby Antenna KRA23 For Kenwood TK3312 TK3360 TK3200 Portable Radio,KRA23 For Kenwood TK3312 TK3360 TK3200 Portable Radio 5x UHF Stubby Antenna,TK360 TK370 TK372 TK380 TK390 TK3100 TK3102 TK3103 TK3106 TK3107 TK3118TK3140 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3200 TK3202 TK3203 TK3206 TK3207 TK3212 TK3260 TK3300 TK3302 TK3303 TK3306 TK3307 TK3312 TK3360 TK5310 TK5320.Antenna KRA23 For Kenwood TK3312 TK3360 TK3200 Portable Radio 5x UHF Stubby.

5x UHF Stubby Antenna KRA23 For Kenwood TK3312 TK3360 TK3200 Portable Radio

...

5x UHF Stubby Antenna KRA23 For Kenwood TK3312 TK3360 TK3200 Portable Radio
TK360 TK370 TK372 TK380 TK390 TK3100 TK3102 TK3103 TK3106 TK3107 TK3118TK3140 TK3160 TK3170 TK3173 TK3180 TK3200 TK3202 TK3203 TK3206 TK3207 TK3212 TK3260 TK3300 TK3302 TK3303 TK3306 TK3307 TK3312 TK3360 TK5310 TK5320.